Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever;

De opdrachtgeveren koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


 

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


 

Artikel 3. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet.


 

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere zijn vrijblijvend en ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.


 

Artikel 5. Bezorging

Alle ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere artikelen zijn doorgaans ruimschoots binnen 14 werkdagen leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval houdt ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere uw bestelling aan. De door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere artikelen worden in stevige kartonnen kokers/dozen verstuurd. In geval van schade tijdens transport kunnen ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere artikelen vervangen worden, mits u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengt binnen veertien (14) werkdagen na de verzending, dit betreft standaard artikelen als losse kunstposters, wissellijsten en ophangsets. In het geval dat het op specificatie van de opdrachtgever gemaakte artikelen betreft, zoals de lijsten die op maat worden gemaakt voor een bepaalde afbeelding, is er geen recht van retour. De opdrachtgever is voorafgaand aan de bestelling hierover geïnformeerd en heeft hier zijn akkoord op moeten geven. Het annuleren van opdrachten die reeds worden uitgevoerd moeten altijd volledig worden betaald.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht,op maat gemaakt, overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder schilderijlijsten, prints, passepartoutes;


 

Artikel 6. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Europese Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere.


 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten welke rusten op de door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


 

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten (exclusief verzendkosten), dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


 

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere, dan wel tussen ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere, is ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt met uitzondering van N.A.W. gegevens bezorgdiensten bij leveranties.


 

Artikel 11. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere respecteert en beschermt uw privacy.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


 

Artikel 12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder “overmacht” wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


 

Artikel 13. Diversen

Indien u aan ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere schriftelijk opgave doet van een adres, is ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere kan niet waarborgen dat de website van ais-art.nl / ais-art.com AiS Almere ononderbroken of foutloos zal functioneren.


 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden gelden voor alle ingeschreven bedrijfsnamen en websites bij:

de KvK nr 39060721 sinds 1984 o.a

  1. ais-art.nl

  2. ais-art.com

  3. AiS Lijstenmakerij & More

  4. Henk Mastenbroek

  5. ais-art.nl | lijstenmakerij | Galerie

  6. You name it we frame it